Zápis dětí do ZŠ Otevřeno, z. ú. pro školní rok 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Otevřeno, z. ú., podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2019/2020 jsou přijaty k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo: Z1, Z2, Z4, Z6, Z8, Z11, Z12, Z13.

 

V ZŠ Otevřeno nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání dětí vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Kapacita školy v prvním ročníku je 8 míst v souladu se strategickým záměrem školy. V případě většího zájmu uchazečů rozhodujeme o přijetí zejména na základě těchto kritérií:

  1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenec je již žákem školy –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  • přednostně jsou přijímány děti, jejichž rodič je zaměstnancem školy – v rámci slaďování rodinného a pracovního života rodičů (za splnění tohoto kritéria 2 body)
  1. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný výchovný systém – soulad výchovného systému rodiny a výchovně – vzdělávacího systému školy
  • zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů:

– rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

– rodiče se účastnili akce pořádané školou dle svého výběru (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

Přednostně jsou přijímány děti dle počtu získaných bodů.

V případě shody počtu bodů jednotlivých kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejné.