VIZE STŘEDNÍ ŠKOLY

 

 • SŠ Otevřeno je čtyřletá střední škola zakončená maturitní zkouškou.
 • Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT a je akreditovaná jako “přírodovědné lyceum”, zároveň však poskytuje všeobecné vzdělání všem zájemcům.
 • Kapacita školy je cca 80 studentů a 7 pedagogů/průvodců.

Studenti ve škole ovlivňují podstatným způsobem chod a vedení školy. Nesou spoluodpovědnost nejen za své učení, ale i za školu jako celek.
Ve škole jsou využívány nejrůznější učební formáty v souladu s poznatky psychologie učení. Nemalá část vzdělávání probíhá v terénu, v kontaktu s reálným světem.

Absolvent SŠ Otevřeno bude vědět, jak se učit. Bude schopný aktivně pracovat v týmu a komunikovat respektujícím způsobem. Nebude se bát velkých výzev. Bude znát své priority, zájmy, zaměření, kterému se bude chtít v životě dále hlouběji věnovat. Bude vědět, že je potřebné podílet se na životě ve společnosti a na péči o životní prostředí.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Budujeme bezpečné prostředí pro učení
 • Poskytujeme si vzájemně formativní hodnocení
 • Směřujeme k autonomnímu učení
 • Nebojíme se převzít odpovědnost za sebe, za druhé a za svět
 • Jsme škola otevřená světu

PODPOŘÍTE VZNIK STŘEDNÍ ŠKOLY?

VYPLŇTE PROSÍM KRÁTKÝ DOTAZNÍK

1. BUDUJEME BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO UČENÍ

 • učení probíhá v bezpečné atmosféře důvěry a respektu
 • bezpečí je pro nás víc než nepřítomnost hrozby, ale laskavé a podnětné prostředí, ve kterém se každý může bez obav rozvíjet, říct svůj názor, projevit se
 • důraz je kladen na kultivování zpětné vazby vůči sobě, spolužákům i průvodcům
 • průvodci komunikují respektujícím způsobem
 • věříme, že každý student se chce a dokáže učit, i když na to možná již zapomněl; vytváříme podmínky a adekvátní podporu pro radost z objevování, zkoumání a poznávání světa
 • připravujeme pro svět, ve kterém jsou stěžejní mezilidské vztahy, schopnost pracovat v týmu, nebát se převzít odpovědnost, splnit dohodnuté úkoly; ve škole proto stavíme na spolupráci, nepodporujeme soutěžení a vzájemné poměřování

JAK TO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

 • ve škole platí všem srozumitelná a jasná pravidla, jsou spravedlivá a předvídatelná; na pravidlech se podílí studenti
 • důvěřujeme studentům, chápeme je jako jedinečné osobnosti, neškatulkujeme a nenálepkujeme je; pokud se studentovi něco nepodaří, vyjadřujeme se kriticky ke konkrétnímu chování, nikoli k osobnosti studenta jako celku; učíme to i samotné studenty
 • stavíme se ke studentům partnersky, pro pomoc v náročných situacích využíváme přirozenou neformální autoritu, naši průvodci jsou zralé osobnosti
 • netolerujeme ponižování, urážky, výsměch, šikanu a další druhy chování, které ohrožují ostatní; nemáme nasazené růžové brýle, netvrdíme, že v naší škole žádné problémy nejsou, ale účinně problémy společně řešíme např. s pomocí školního psychologa, výchovného poradce a pedagogicko-psychologické poradny nebo dalších odborníků
 • studenti spolupracují ve věkově rozmanitých a proměnlivých skupinách, učí se tak mimojiné vzájemné podpoře a pomoci; třídní kolektiv běžný v jiných školách je v naší škole nahrazen tzv. kruhem, ve kterém se pravidelně setkává menší skupina studentů s průvodcem; studenti v kruhu jsou z různých ročníků, studenti si kruh, resp. svého průvodce/mentora sami vybírají a mohou je po vzájemné domluvě změnit

 

2. POSKYTUJEME SI VZÁJEMNĚ FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

 • ve škole se hodnotí především formativně, neznámkujeme, ani nepoužíváme jiné sumativní alternativy (procenta apod.), pokud to není ze zákona nutné
 • zpětnou vazbu dáváme vždy s cílem dát jasně najevo, co se na cestě za vytyčeným cílem konkrétně podařilo, zároveň společně formulujeme cesty pro zlepšení v budoucnu; klíčové je pro nás vlastní sebehodnocení studentů
 • nejsme škola zaměřená na výkon v učení, ale na smysl učení; věnujeme velké množství času společnému vysvětlování, proč je daná věc pro život důležitá; soutěž má své jasně vymezené místo v oblastech, které si studenti předem s průvodci vyjednají

JAK TO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

 • hodnotíme společně a průběžně, s malým časovým odstupem od právě vykonané práce; neříkáme studentům hned, jak měl vypadat správný výsledek, ale upozorňujeme je na místa, kde by mohlo dojít ke zlepšení příště
 • testy a písemky se u nás nepíší s cílem dát výslednou známku, ale někdy je využíváme jako nástroj pro zjištění, co se student naučil a v čem potřebuje zlepšit; víme, že sebetestování v bezpečném prostředí je efektivní strategií pro učení
 • student na základě předem známých kritérií dokáže zpravidla sám realisticky zhodnotit svůj výkon; průvodce mu v tom pomáhá a doplňuje svůj komentář; pokročilejší studenti si píší sebehodnocení i na vysvědčení, průvodce připojují hodnocení ze svého pohledu

 

3. SMĚŘUJEME K AUTONOMNÍMU UČENÍ

 • cílem je student, který je schopen sám řídit a pohánět své učení
 • takový student ví, co ho baví, co mu dává smysl, na co by se chtěl v životě zaměřovat; ví, s čím potřebuje pomoc, jak tuto pomoc vyhledat, jak ji využít; ví, jak se učit i věcem, které ho nezajímají nebo které mu příliš nejdou
 • student si s případnou podporou průvodců dokáže svobodně vybrat způsob, jakým se chce něco naučit, z nekonečných možností rozvoje svých znalostí, postojů i dovedností si vybere ty pro něj nejpřínosnější a nejhodnotnější

JAK TO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

 • s každým studentem se pravidelně schází jeho průvodce z kruhu a v individuálním rozhovoru pomáhá řešit jeho pokroky a problémy s učením
 • každý student si povinně vede portfolio učebních pokroků, shromažďuje je a pravidelně reflektuje; také díky tomu ví, jak, kam a proč se posouvá ve svých znalostech, dovednostech a postojích
 • v týdenním rozvrhu dáváme velký prostor pro samostatnou práci a učení studentů, v tomto tzv. celodenním samorostu mají studenti možnost využívat konzultace s průvodci, pracovat na svých nebo týmových projektech, uzavírat práci potřebnou do nejrůznějších kurzů, sebevzdělávat se
 • školní prostředí je připraveno pro samostatné studium, studenti vedou knihovnu a studovnu, prostor je příjemný a studenti ve škole rádi zůstávají
 • každý student se účastní veřejné přehlídky best of, na kterých studenti v krátkém výstupu představují své největší učební úspěchy za uplynulé pololetí
 • výuka probíhá v šestitýdenních cyklech; studenti si vybírají z nabídky povinných kurzů a nepovinných seminářů; sami si tak určují, kdy se budou danou látkou zabývat, aby všechno povinné do konce středoškolského studia stihli a zároveň se rozvíjeli v oblastech podle svých zájmů
 • škola umožňuje povinné školní požadavky splnit i jinou formou než absolvováním povinného kurzu, např. externím kurzem, MOOC – kurzem, docházkou na konkrétní odborné pracoviště nebo vysokou školu nebo dalším samostatným studiem, průvodce v takových případech ověřuje splnění podmínek až na závěr
 • spoléháme se na to, že studenti sami vědí, co by se chtěli naučit; v rozvrhu dáváme dostatečný prostor týmovým projektům, tzv. ateliérům, které vedou samotní studenti a zabývají se tématy, která si studenti určují; ateliéry trvají čtrnáct dní a zakončuje je celoškolní přehlídka
 • studenti přímo ve škole vidí, že se také vzdělávají samotní průvodci; průvodci se studenty sdílí své postupy, úspěchy i selhání; učíme a vzděláváme se společně
 • do školy jsou zváni na přednášky a workshopy externí odborníci na učení, ale také na zvládání náročných situací, well-being, time-management apod.
 • hlavním partnerem školy je student, komunikace s rodiči proto probíhá vždy za přítomnosti studenta nebo s jeho výslovným souhlasem
 • studenti v rámci školy dostanou dostatečnou podporu a vhodné podmínky pro to, aby se připravili na státní maturitní zkoušku (aktuálně: český jazyk + anglický jazyk, nebo matematika); profilová maturitní zkouška se skládá z dlouhodobého týmového projektu, individuálního projektu a reflexe vlastního studia; v případě, že student se rozhodne pokračovat ve studiu, ve škole má dostatek prostoru a podpory k tomu, aby se připravil a zvládl přijímačky na vysokou školu

 

4. NEBOJÍME SE PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST ZA SEBE, ZA DRUHÉ A ZA SVĚT

 • odpovědnost za učení má samotný student; žádná škola, ani ta naše, nemůže garantovat, že se student něco naučí; u nás o tom hovoříme otevřeně
 • s větší svobodou, kterou v naší škole studenti mají, přichází zvýšený důraz kladený na odpovědnost, kterou studenti musí převzít; průvodci hlídají, aby odpovědnost byla adekvátní ke schopnostem studentů
 • zdůrazňujeme také odpovědnost studenta za školu samotnou: za vztahy, které jsou v ní, ale dáváme studentům také rozumnou míru odpovědnosti za provoz školy
 • nejsme zlatou klecí naivní pohody, ve které bychom ignorovali problémy světa; jde nám také o rozvoj odpovědnosti za okolní svět: školu vedeme principy udržitelnosti (odpovědnost za přírodu) a aktivního občanství (odpovědnost za společnost)

JAK TO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

 • pravidelně zasedá sněm školy, který má široké závazné kompetence (např. disponuje částí rozpočtu školy, rozhoduje o využití prostor školy apod.); na sněmu školy se může vyjádřit každý student i průvodce; rozhodujeme konsensem, tj. přijata jsou jen taková opatření, ke kterým nikdo nemá závažnou námitku
 • studenti se účastní tzv. služby, ve které společně s konkrétním průvodcem řeší administrativní a další praktické záležitosti školy (od vyřizování nákupů po úklid)
 • studenti ovlivňují další chod školy v maximální možné míře; jsou zváni na porady průvodců, svým poradním hlasem se účastní přijímacích pohovorů se studenty i s novými průvodci, samostatně zakládají nejrůznější skupiny a zájmové kluby (od skupiny, která řeší marketing školy, až třeba po šachový klub)

 

5. JSME ŠKOLA OTEVŘENÁ SVĚTU

 • naše škola je otevřená světu: není slonovinovou věží nebo skleníkem uzavřeným sám do sebe; neučíme se proto, abychom splnili požadavky školského systému, učíme se proto, že chceme žít dobrý život nyní i v budoucnu a mimo školu
 • vzděláváme se všichni, učitelé nemají monopol na pravdu, nejsou dokonalými experty ve svých oborech, ale také v tomto smyslu “studenty”; naše škola není skanzenem psychologie a pedagogiky předminulého století, vycházíme z aktuálních vědeckých poznatků o učení, máme k nim ale zároveň kritický odstup, nezavádíme překotně každý módní trend, ale máme odvahu experimentovat a opouštět neosvědčené postupy; změna je naší jedinou jistotou, učíme se na ni být připraveni

JAK TO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

 • ve škole vedeme studenty k tomu, aby se nebáli velkých výzev; u věcí, které se jim zpočátku zdají náročné, nabízíme radu, podporu, pomoc; očekáváme náročné a dlouhodobé projekty zasahující širší komunitu rodičů, obce, regionu
 • součástí výuky jsou pravidelné týdenní expedice mimo školu (cca 4 x ročně), které plánují společně s konkrétním průvodcem studenti; mají za cíl nejen stmelování školního kolektivu, ale také jasné učební cíle (zpravidla přírodovědné a společenskovědní projekty); kromě toho je jeden den v rozvrhu věnován pouze ateliérům, v jejichž rámci se očekává také smysluplná exkurze
 • průvodci jsou přijímáni na základě své osobní zralosti, schopnosti spolupracovat v týmu, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, dovednosti vytvářet a udržovat bezpečné prostředí, průvodci jsou pro studenty důležití především jako inspirativní osobnosti; aprobace pro nás není tak důležitá jako autentické nadšení do poznávání světa a chuť své nadšení předávat dál
 • do školy jsou zváni hosté a odborníci v rámci ateliérů a nebo v rámci školou pořádaných přednášek a workshopů pro studenty, a také pro rodiče a širší veřejnost
 • škola podporuje meziškolní (mezinárodní) spolupráci s podobnými alternativními školami v Česku i jinde ve světě; studenti jezdí na výměnné pobyty

 

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZVRHU

pondělí

porada průvodců

sněm školy

povinné kurzy

ateliér

ateliér

úterý

tělocvik

volitelné semináře

povinné kurzy

ateliér

ateliér

středa

setkání v kruzích

samorost

samorost

samorost

samorost

čtvrtek

tělocvik

volitelné semináře

povinné kurzy

ateliér

ateliér

pátek

ateliér

ateliér

ateliér

ateliér: čtrnáctidenní týmový projekt, ve kterém se studenti zabývají tématem, které je zajímá; zvou si odborníky, pořádají exkurze a výlety, studují a tvoří společně

povinné kurzy: systém šestitýdenních učebních bloků, ze kterých si student vybírá během celého studia tak, aby splnil povinné penzum; mezi povinné kurzy patří základy gramatiky českého jazyka, základy matematického myšlení, jazykové kurzy angličtiny a druhého cizího jazyka, odborné předměty související s plánovanou akreditací školy jako “přírodovědného lycea”

samorost: prostor pro samostatnou práci studenta, např. práce na individuálním projektu, práce pro kurz, seminář či ateliér

setkání v kruzích: malá skupina studentů, kteří společně se svým průvodcem/mentorem řeší své studijní pokroky

sněm školy: shromáždění všech studentů a průvodců, sněm rozhoduje o pravidlech soužití ve škole, spravuje část rozpočtu, řeší provozní a další problémy a konflikty

volitelné semináře: šestitýdenní vzdělávací bloky navazující na povinné kurzy a rozšiřující obzory; inspirace pro hlubší zájmy studentů

 • škola bude začínat v 9:00, o to později ale bude muset školní den končit
 • v týdenním rozvrhu chybí pravidelné expedice (na jeden týden, cca 4 x ročně) a přehlídky Best of pořádané vždy na konci pololetí

PODPOŘÍTE VZNIK STŘEDNÍ ŠKOLY?

VYPLŇTE PROSÍM KRÁTKÝ DOTAZNÍK