Konzultace jsou dostupné po předchozí osobní, telefonické nebo mailové domluvě, ideálně v těchto časech:

 • úterý 15:45 - 16:45,
 • středa 15:20 - 16:45
 • čtvrtek 15:45 - 16:45

Poradenská činnost je poskytována bezplatně. Informace a citlivé údaje o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrné.

Kontakt:
Mgr. Silva Uhliariková

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží všem žákům, rodičům i průvodcům a snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 1. prevenci školní neúspěšnosti,
 2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
 3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a
 7. metodickou podporu průvodcům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenský tým tvoří:

 • Mgr. Silvie Uhliariková (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, vedoucí ŠPP)
 • Markéta Bühler (zástupkyně ředitele)
 • Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. (ředitel školy)